February 14, 2019

TAFE Queensland เป็นสถาบันอาชีวะของรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุด มีความมั่นคงในเรื่องของสถาบัน ทั้งคุณภาพ ประสบการณ์การเรียนการสอน...

February 12, 2019

ชื่อโรงเรียน : Taylors College High School

ประเภท : โรงเรียนมัธยม Year 10 - 12

ที่ตั้ง : 965 Bourke St Waterloo NSW 2017 A...

February 9, 2019

Canterbury College

เป็นโรงเรียนเอกชนสหศึกษา ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเมืองบริสเบนและ โกลด์โคสต์  ตั้งอยู่บนพื้นที่ธรรมชาติเข...

February 6, 2019

Lexis English ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1989 เริ่มจากการเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษขนาดเล็ก ชื่อ Sunshine Coast English College...

February 4, 2019

Southern Cross University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลออสเตรเลีย ตั้งอยู่ที่รัฐ Queensland เมือง Brisbane, Gold Coast (Lismo...

February 1, 2019

Griffith University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหม่เป็นอันดับที่ 9 ของ ออสเตรเลีย มีจำนวนนักศึกษาเกือ...