• AU Study

โครงการ Work and Holiday Visa Australia

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กำหนดวันเปิดลงทะเบียนและรับสมัคร โครงการ Work and Holiday Visa Australia โดยจะรับสมัคร 2 รอบ

  • รอบที่ 1 ในเดือน กรกฏาคม 2563

  • รอบที่ 2 เดือน มกราคม และ กุมภาพันธ์ 2564

โคว้ต้ารวมทั้งสิ้น 2,000 คน และในเดือนมิถุนายนนี้ จะเปิดระบบให้มีการทดสอบลงทะเบียน และการสมัคร ก่อนถึงวันจริง

ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 - 30 ปี สัญชาติไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม www.dcy.go.thดู 3 ครั้ง